Komunikimi i drejtë është baza e suksesit.

Sa i përket përkthimit me gojë, ju ofroj mënyrën simultane apo konzekutive të përkthimit, në gjyq, tek noteri apo avokati si dhe në institucionet e tjera shtetërore. Përveç kësaj, punoj edhe si përkthyes në panaire. Që nga viti 2005 kam mbledhur përvojë edhe si përkthyes në fushën ushtarake, duke punuar për Bundesverin.