Keni për të përkthyer çertifikata apo dëftesa, vendime gjyqësore apo tekste të tjera juridike, kontrata, vërtetime, raporte; ju ofroj përkthime me cilësi dhe shpejtësi. Si përkthyes i betuar dhe i autorizuar gjyqësor, përkthimet e mia të vërtetuara zyrtarisht, pranohen në të gjithë Gjermaninë. Për shtypshkronjën shtetërore të Gjermanisë kam përkthyer disa herë kontrata të ndryshme me ministrinë e brendshme të Republikës së Shqipërisë.